Philip Hogan (Fine Gael)
candidate Dáil election

year born
1960
professional qualification
teacher
occupation
Teachta Dála
residence (town, city, district)
-
constituency
Carlow-Kilkenny ,
1st preference votes: 10.525, 14,3%, elected
Landeslistenplatz
-
(...) National Proficiency Scale: We will investigate the development of a national proficiency scale for the Irish language. This ten point scale would allow every citizen to have their competence assessed and use modern teaching methods and modern technology to gradually improve their proficiency at a pace that suits themselves. (...)
 
personal website
www.philhogan.ie
facebook profile
open profile
twitter profile
PhilHoganTD
Questions to Philip Hogan
select question and answers by category
send me a mail to this email address, as soon as the answer arrives


Bitte loggen Sie sich hier ein.
Issue education
11.02.2011
By:

A chara,

Cén chaoi ina bhfuil tú? Tá mise i mo chonaí sa dáilcheantar ina bhfuil tusa ag seasamh. Is duine óg mé, is vóta mé agus is Gaeilgeoir brodúil mé. Táimse an-buartha faoin bpolasaí atá ar bun ag Fine Gael maidir leis an nGaeilge sa chúrsa Ardteiste. Tá Enda Kenny ag iarraidh fáil réidh leis an nGaeilge mar abhár éigeantach mar cheapann sé go réiteóidh é seo fadhb na Gaeilge sa chóras oideachais. Ach i ndáiríre, is polasaí leisciúil, sotalach atá ann a chaitheann anuas ar ár teanga agus ar Ghaeilgeoirí na tíre. Ní bhaineann an fhadhb leis an riachtanachas, baineann an fhadhb leis an gcaoi ina múintear an teanga agus leis an gcuraclam. Níl ciall ar bith sa pholasaí seo, ní dhéanfaidh sé ach dochar do-chúlaithe dár dteanga.

Má thoghtar thú, an dtacóidh tú leis an nGaeilge a choinneáil mar chroí-abhár don Ardteist?

Is mise,

Ráichéal Ní Aidicín.


A chara,

I live in your constituency. I am a young person, I am proud Irish speaker and I am a vote. I am, along with many others, very concerned about Fine Gael´s policy regarding Irish in the Leaving Certificate syllablus. Enda Kenny has released his plans to remove Irish as a compulsory subject from the Leaving Cert, a plan which he seems to think will solve the Irish language problem in the education system. But in all seriousness, when the policy is considered properly, it is a hugely arrogant concept that insults our language and its speakers. The problem lies not with the fact that Irish is a compulsory subject but in its teaching and curriculum. This policy makes absolutley no sense and if implemented, will do irreversable damage to our language.

If you are elected, will you support keeping Irish as a core Leaving Certificate subject?

Is mise,

.
answer sent by Philip Hogan
none yetrecommendations
15.02.2011
Philip Hogan
Fine Gael is strongly committed to the development of the Irish language and the Gaeltacht regions. We recognise the value and cultural importance of our Irish tradition and heritage and we are determined to ensure the language and the Gaeltacht regions survive and prosper.

National Strategy: We are supportive of many aspects of the twenty year strategy for the future of the Irish language and will deliver on the achievable goals and targets proposed.

Education: Fine Gael supports the continued development of Gaelscoileanna and recognises the significant role the Gaelscoil movement has played in reviving the Irish language within and outside Gaeltacht areas. We will also work with Coláisí Samhraidh to attract greater numbers to the Gaeltacht.

We are committed to overhauling the way in which Irish is taught at primary and second levels of education, to ensure teachers are equipped with the right tools to instil a love of the language for all students and the curriculum is designed to inspire students to continue speaking the language after leaving school.

We believe that reinventing the way we teach Irish will encourage more students to study the language and engage with it beyond the school system. We believe compulsion has not fostered growth or commitment to the language. We will overhaul the curriculum at second level and we will critically examine the effect of current training methods of teachers to teach. Irish as an optional subject for Leaving Certificate will only apply following consultations on both matters.

We will allocate 50% of marks to oral Irish exams.

A study on a double curriculum to Leaving Cert will be investigated, one on the current system and a second in communicating Irish. The questions of extra points for third level entry will be investigated.

Fine Gael will double the proportion of Irish students sitting the Higher Level Leaving Certificate exam by 2018.

Job Creation in Gaeltacht Regions: Our NewERA and Working for Our Future plans will deliver new job creation prospects to Gaeltacht regions. We will invest in energy, broadband and water infrastructure, creating the modern infrastructure needed to attract and support new businesses and jobs. We will also strongly support the potential for jobs in tourism and marine activities.

National Proficiency Scale: We will investigate the development of a national proficiency scale for the Irish language. This ten point scale would allow every citizen to have their competence assessed and use modern teaching methods and modern technology to gradually improve their proficiency at a pace that suits themselves.

Islands: We are committed to sustaining communities on the islands and will work to improve access to vital services for the islands so that island communities have appropriate access to health care and other social services.

Official Languages Act: Fine Gael will review the obligations under the Official Languages Act to ensure expenditure on the language is best targeted towards the development of the language.

An Ghaeilge
Tá Fine Gael go láidir ar son forbairt na Gaeilge agus na gceantracha Gaeltachta.Aithnímid luach agus tábhacht cultúrtha ár dtraidisiúin Ghaelaigh agus ár n-oidhreachta agus táimid diongbháilte go bhfuilimid chun a chinntiú go mairfidh agus go mbeidh borradh ar an teanga agus ar na ceantracha Gaeltachta.

Straitéis Náisiúnta: Táimid ag tacú le mórán gnéithe den straitéis fiche bliain do thodhchaí na Gaeilge agus tabharfaimid i gcrích na spriocanna gur féidir agus na haidhmeanna atá curtha chun tosaigh.

Oideachas: Tacaíonn Fine Gael le forbairt leanúnach na nGaelscoileanna agus aithníonn sé an ról suntasach atá ag gluaiseacht na nGaelscoileanna in athbheochaint na Gaeilge taobh istigh agus taobh amuigh dena ceantracha Gaeltachta. Chomh maith le sin, oibreoimid lena Coláistí Samhraidh chun níos mó scoláirí a mhealladh go dtí an Ghaeltacht.

Táimid meáite ar athchóiriú a dhéanamh ar an mbealach ina múintear an Ghaeilge sa chóras bunoideachais agus sa chóras iarbhunoideachais, chun féachaint chuige go bhfuil múinteoirí in inmhe grá don teanga a spreagadh sna scoláirí go léir agus go bhfuil an curacalam leagtha amach ar bhealach a ghríosóidh na scoláirí chun an teanga a labhairt tar éis dóibh an scoil a fhágáil.

Creidimid má dhéanaimid athchóiriú ar an mbealach ina múinimid an Ghaeilge go spreagfar níos mó scoláirí chun staidéar a dhéanamh ar an teanga agus chun í a úsáid taobh amuigh den chóras oideachais. Creidimid nár chothaigh an Ghaeilge éigeantach fás na teanga nó grá don teanga. Déanfaimid athchóiriú ar an gcuracalam dara leibhéal agus scrúdóimid go criticiúil an tionchar atá ag na modhanna oiliúna do mhúinteoirí atá i bhfeidhm i láthair na huaire. Ní bheidh an Ghaeilge mar ábhar roghnach go dtí go mbeidh cainteanna ar an dá ábhar tugtha i gcrích.

Bronnfaimid 50% dena marcanna ar an mbéaltriail.

Déanfar iniúchadh ar churacalam dúbailte go dtí an Ardteist, ceann amháin ar an gcóras reatha agus ceann eile ar an nGaeilge chumarsáideach. Déanfar iniúchadh ar phoinntí breise sa chóras iontrála go coláistí tríú leibhéal.

Déanfaidh Fine Gael lion na ndaltaí atá ag gabháil don chúrsa Ardteiste Ard leibhéal a mhéadú faoi dhó faoin mbliain 2018.

Cruthú postanna sna ceantracha Gaeltachta: Cabhróidh ár bpleananna Ré Nua agus Ag obair don todhchaí chun fostaíocht sna ceantracha Gaeltachta a chur ar fail, Déanfaimid infheistíocht i mbonneagair fuinnimh, leathanbhannda agus uisce, chun an bonneagar atá riachtanach chun comhluchtaí agus postanna nua a mhealladh agus a choimeád a chruthú.

Tabharfaimid tacaíocht láidir do chruthú postanna sa turasóireacht agus i ngníomhachtaí mara.

Scála Líofachta Náisiúnta: Déanfaimid iniúchadh ar fhorbairt scála líofachta náisiúnta don Ghaeilge. Chuirfeadh an scála deich gcéim seo ar cumas gach saoránaigh measúnú d?fháil ar a chumas agus úsáid a bhaint as modhanna nua-aimseartha múinteoireachta agus as an nua-theicneolaíocht chun feabhas de réir a chéile a chur ar a líofacht de réir mar a oireann dó féin.

Oileáin: Creidimid go láidir go gcaithfimid pobail a chothú ar na hoileáin agus oibreoimid chun feabhas a chur ar na seirbhísí riachtanacha dona hoileáin i dtreo is go mbeidh fail cuí ag pobail na n-oileán ar sheirbhísí sláinte agus ar sheirbhísí sóisialta eile.

Acht um Teangacha Oifigiúla: Déanfaidh Fine Gael athbhreithniú ar na dualgaisí faoin Acht um Teangacha Oifigiúla chun a chinntiú go bhfuil an caiteachas ar an teanga dírithe ar fhorbairt na teanga ar an mbealach ia éifeachtaí.
X
flag answer as interesting
Issue agriculture and forestry
13.02.2011
By:

Dear Mister Hogan,

there are rumours that Coillte will be sold under the FF/EU/IMF deal. What is your stand on selling the state owned Land-based asset to private investors in order to pay the wolf on the door? (Banks, Eu, IMF, FF miss management)

Are you a supporter of protein imports? Or would you strengthen the indigenous cultivation of vicia faba minor and pisum sativum?

Which energy crops, if any, would you support in your constituency?

Do you know the difference between compost and slurry? please explain

Will You support in the Future Emoan O´Cuve Scheme for small Farmers and Fishermen? (RSS)

What do you think you can bring to Carlow Kilkenny if elected?
Thank you for reading and I suppose responding

Regrds

There has been no answer submitted, so far. In order to be informed as soon as an answer is published, please enter your email address using the notify link underneeth.
X
notify as soon as answer is published
Issue financial crisis
17.02.2011
By:

Hi Phil

What will you do about the bank debts that I´ve been shackled with. If I gamble I don´t expect to be rewarded for losing, the banks were never going to share their profits so why should I share their loss?

And while I´m at it, are you in favour of clearly worded separation of Church and state.

Shouldn´t compensation come completely from the religious organisations who were responsible rather than the taxpayer?

Thanks,

There has been no answer submitted, so far. In order to be informed as soon as an answer is published, please enter your email address using the notify link underneeth.
X
notify as soon as answer is published
Issue financial crisis
20.02.2011
By:

Hi Phil,

personal circumstances in the past made you one of the very few TDs not to accept a pay cut, do you think that these circumstances will continue to be offered as an excuse to exempt you from future pay cuts?

As the financial crisis deepens and the people expect the pain/burden to be distributed fairly, will you be in a position to review your current position?

Also what solutions can you offer regarding the heroin problem that is destroying families in Kilkenny?

Also how do you plan to tackle the scourge of local dealers?

Thanks.

There has been no answer submitted, so far. In order to be informed as soon as an answer is published, please enter your email address using the notify link underneeth.
X
notify as soon as answer is published
Issue public sector
23.02.2011
By:

Phil,

As I expressed to JP, well done on the 100 ways to govern section on Performance Accountability. Very commendable.

Within that section it refers to rationalising core processes within the public service, reducing policy making headcount by 5,700 people, creating Irish water to rationalise the local authority control/function in this area, etc.

My question is will FG follow through on the rationalisation of headcount to make savings. It is implausible to think that 5,700 people will want voluntary redundancy, and to shift their headcount to a department is only disguising the issue. If we rationalise the Water, will this lead to headcount savings? i.e. If the Irish Water organisation employs 300 people, lets say, 1 Director, 10 Managers, 30 admin and 259 engineers/technicians, will we see a corresponding reduction throughout the county/city councils/corporations? And will that reduction see a synergic reduction, i.e. 400 heads out for the 300 positions?

Rgds,
answer sent by Philip Hogan
none yetrecommendations
24.02.2011
Philip Hogan
Dear ,

All personnel and administrative changes will be subject to negotiations with unions. Any change will have to be agreed over time.
X
flag answer as interesting
Your question to Philip Hogan
The question-submitting tool has already been disabled.